Dil ve Konuşma Terapisinde Destekleyici Müzik Temelli Uygulamalar ve Nörokreatif Müzik Terapi

Kurs Adı
Dil ve Konuşma Terapisinde Destekleyici Müzik Temelli Uygulamalar ve Nörokreatif Müzik Terapi

Kurs Eğitim Sorumlusu/Sorumluları
Prof. Dr. Şükrü Torun

Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Şükrü Torun

Kursu Veren Öğretim Eleman(lar)ının Kısa Özgeçmişi

Prof. Dr. Şükrü Torun
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Torun nörobilim temelli çalışmalarının yanı sıra, gelişimsel ve edinsel nöropsikososyal bozukluklara yönelik müzik temelli müdahaleler konusundaki uygulama, araştırma, bilimsel yayın yayın, hakemlik, editörlük vb. faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı GETAT Bilim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu; ES-IBE/Uygulamalı Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Türk Nöroloji Derneği’ne bağlı ‘Demans-Davranış Nörolojisi’, ‘Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi’ ve ‘Nörorehabilitasyon’ Bilimsel Çalışma Grupları ile Dünya Müzik Terapi Konfederasyonu ve ISCA’ya bağlı SProSIG (Speech Prosody Special Interest Group) üyesi olan Dr. Torun ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanlığı gibi çeşitli idari görevlerde de bulunmuştur. 2012-2013 öğretim yılından itibaren Dil ve Konuşma Terapisi lisans ve lisansüstü programlarında ilk kez “Özgül Öğrenme Bozukluğu-Disleksi” derslerini başlatmış, danışmanlığını yaptığı DKT Doktora tezleri ve projelerle dil-konuşma terapistlerinin disleksi yönetiminde daha olmasını desteklemiştir. Prof. Dr. Şükrü Torun, 11 Ağustos 2021 tarihinde YÖK onayı ile Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri bünyesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Müzik Terapisi Anabilim Dalı ve Müzik Terapisi Yüksek Lisans Programının kurucu başkanlığını yürütmektedir. Güncel çalışmaları Parkinson, Alzheimer, Afazi, Disleksi ve Otizm’de öne çıkan fiziksel, bilişsel ve psikososyal bozukluklara yönelik olarak geliştirdiği Nörokreatif Müzik Terapi uygulamalarına yoğunlaşmıştır. 

Kursun İçeriği ve Amacı
Söz içermeksizin de anlamlı ifadeler yaratma gücüne sahip olan müziğin nöral temelleri, insan beyninde işitsel algının gelişmeye başladığı doğum öncesi dönemlerde atılır. Müziği tanıma/anlama becerisine kaynaklık eden beyin yapıları, aynen dil için olduğu gibi müzik için de doğuştan hazırdır. Güncel ağ sinirbilimi çalışmaları; dil ve müzik işlevlerine temel oluşturan algı, dikkat, bellek, emosyon, yürütücü işlevler, sensorimotor entegrasyon süreçleri gibi birçok temel beceriye ilişkin nöral işlemlerin ortak beyin ağlarını paylaştığını göstermektedir. Nörogelişimsel ve edinsel bozukluklara yönelik rehabilitasyon süreçlerinin temel dayanağı olan nöroplastisite mekanizmalarını harekete geçirme gücü nedeniyle, müziğin dil ve konuşma terapisi uygulamalarında kanıta dayalı bir çerçevede kullanımı da giderek daha çok ilgi çekmektedir. Bu çalıştay, nörokreatif müzik terapi yaklaşımının nörobiyolojik temelleri ve uygulama örnekleri ışığında dil ve konuşma terapisinde müzikten nasıl yararlanılabileceğine ilişkin bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İÇERİK

1

Dil ve Müzik: Benzerlikler-Farklılıklar

2

Bağlantısal Beyin Ağ Organizasyonu ve Üçlü Ağ Sistemi

3

Dil, Müzik ve Nöroplastisite

4

Terapide Müziğin Rolü-Nörobilimsel Temeller

5

Nörokreatif Müzik Terapi Yaklaşımı ve Bazı Klinik Örnekler

 

Kursun Hedef Çıktıları

  • Dil ve müzik arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamak. 
  • Dil-müzik-beyin ilişkilerine bağlantısal beyin ağ organizasyonu ve nöroplastisite perspektifinden bakmak 
  • Dil ve Konuşma Terapisi uygulamalarını destekleyici bir araç olarak müzikten nasıl yararlanılabileceği hakkında bilimsel bir bakış açısı geliştirmek